(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế, Công ty Cổ phần Tư vấn Toàn Thành (gọi tắt là Công ty Toàn Thành) – bên mời thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) cho các bên liên quan theo quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại và các quy định khác liên quan do để xảy ra các sai sót, vi phạm pháp luật về đấu thầu trong gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Bệnh viện Y học cổ truyền.

Quảng Nam: Hủy gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị tại Bệnh viện Y học cổ truyền, yêu cầu Công ty Toàn Thành bồi thường thiệt hại
Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.

Ngày 8/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã có văn bản về việc liên quan việc đấu thầu gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Bệnh viện Y học cổ truyền; hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất giao Sở Y tế (chủ đầu tư) xem xét, quyết định và thực hiện các thủ tục hủy thầu, tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam. Cụ thể hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ khác theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Sở Y tế phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan thuộc quyền quản lý trong việc theo dõi, quản lý, tổ chức đấu thầu, không kịp thời báo cáo, xử lý, khắc phục để bên mời thầu thực hiện không đúng quy định, không kịp thời xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của nhà thầu.

Sở Y tế (chủ đầu tư), Công ty Toàn Thành (bên mời thầu) chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) cho các bên liên quan theo quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại và các quy định khác liên quan do để xảy ra các sai sót, vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Sở Y tế thực hiện hồ sơ, thủ tục tổ chức đấu thầu lại gói thầu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex